HomeОбразованиеRelated VideosMore From: Centrul Media pentru Tineri

Training Educatie Mediatica la Bender

1 ratings | 176 views
Acest material a fost realizat în cadrul trainingului în Educație Mediatică desfășurat de Centrul Media pentru Tineri la Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun” din Bender.
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (0)

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.