HomeОбразованиеRelated VideosMore From: Centrul Media pentru Tineri

Descoperă meseria de Instalator instalații încălzire și echipamente solare

5 ratings | 1328 views
Acest material a fost realizat în cadrul unui acord de colaborare cu Liechtenstein Development Service (LED) și are drep scop să promoveze meseria în rândul tinerilor și părinților. Video realizat de Ana Gurdiș și Gabriel Encev
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (0)

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.