HomeОбществоRelated VideosMore From: Centrul Media pentru Tineri

Uliana - Cantina

3 ratings | 274 views
Acest film este realizat cu implicarea copiilor și tinerilor cu nevoi speciale și părinții acestora, conform metodei storytelling. Proiectul „Acces egal – Şanse egale” a fost dezvoltat de către Asociaţia de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic (ASCHF) din Peresecina, cu susținerea Fundaţiei Soros-Moldova, în cadrul programului „Egalitate şi Participare Civică”.
Category: Общество
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (0)

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.