HomeОбразованиеRelated VideosMore From: Centrul Media pentru Tineri

Magazine second-hand la Sărata Galbenă

13 ratings | 3140 views
Acest material a fost realizat în cadrul Proiectului „Încurajarea tinerilor să devină cetățeni activi”, implementat de IREX Europe și AO „Centrul Media pentru Tineri”, cu susținerea financiară a Uniunii Europene. Opiniile exprimate în acest material nu reflectă neapărat punctul de vedere al Uniunii Europene.
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (1)
Romina Talpos (1 year ago)
foarte frumos video! imi place ceea ce faci :)

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.